Prvá hra ( Game Maker 7.0 )

Chyť klauna !

Cieľom hry Chyť klauna je  kliknúť myšou na klauna, ktorý sa pohybuje po hracej ploche. Rýchlosť  klauna sa  postupne zvyšuje. Každým zásahom sa zvyšuje skóre o 10 bodov..
Game objects
V hre budú 2 objekty: klaun  a tehlička.
Z tehličky vznikne stena, ktorá bude ohraničovať hraciu plochu. Ak do nej narazí klaun, tak sa odrazí.  
Sounds ( zvuky )
V hre použijeme 2 zvuky : zvuk, keď sa klaun odrazí od steny a zvuk, keď sa hráčovi podarí kliknúť na klauna.
Controls ( ovládanie )
Hra sa bude ovládať ľavým tlačidlom myši.

Priebeh hry

Na začiatku hry sa skóre nastaví na  0.
Objaví sa miestnosť s klaunom a hra sa hneď spustí.
Po stlačení klávesy  <Esc> hra skončí.

Levels
Hra obsahuje iba jeden level. 

Hru budeme programovať v simple mode. Medzi simple a advanced mode môžeš prepínať kliknutím  na Advanced Mode vo File menu.

Poznámka : Všetky súbory ( obrázky a hudba ) si ukladaj do priečinka Moje_zdroje.

Vytvorenie spritu klauna:

1. Stiahni si sprite klauna.

2.Z menu  Resources vyber Create Sprite.
   Objaví sa okno Sprite Properties .
3.Klikni do políčka  Name a premenuj sprite na spr_klaun.
4. Klikni na tlačidlo Load Sprite a nahraj clown.bmp.
5. Stlač tlačidlo  OK.

 Vytvorenie spritu steny:
1.Stiahni si sprite steny.
2.Z menu  Resources vyber Create Sprite.
   Objaví sa okno Sprite Properties .
3.Klikni do políčka  Name a premenuj sprite na spr_stena.
4. Klikni na tlačidlo Load Sprite a nahraj wall.bmp.
3.Nechceme ,aby bola stena priesvitná, preto odznačíme políčko Transparent .
5. Stlač tlačidlo  OK.

Vytvorenie zvukového zdroja odskok:
1.Stiahni si zvuk  odskoku.
2.Z menu  Resources vyber Create Sound.
   Objaví sa okno Sound Properties .
3.Klikni do políčka  Name a premenuj zvuk na zvuk_odraz.
4. Klikni na tlačidlo Load Sound a nahraj bounce.wav.
5. Stlač tlačidlo  OK.

Vytvorenie zvukového zdroja klik:
1.Stiahni si zvuk  kliknutia.
2.Z menu  Resources vyber Create Sound.
   Objaví sa okno Sound Properties .
3.Klikni do políčka  Name a premenuj zvuk na zvuk_klik.
4. Klikni na tlačidlo Load Sound a nahraj click.wav.
5. Stlač tlačidlo  OK.

Vytvorenie objektu stena:
1.Z menu  Resources vyber Create object.
   Objaví sa okno Object Properties .
2. Klikni do políčka  Name a premenuj objekt na obj_stena.
3. Klikni na ikonu za poľom Sprite a zo zoznamu spritov vyber spr_stena

4.Inštancie objektu stena musia byť pevné ( solid ).Iné inštancie nemôžu cez stenu prejsť. Vyber preto políčko Solid.
5. Stlač tlačidlo  OK.

Vytvorenie objektu klaun:
1.Z menu  Resources vyber Create object.
   Objaví sa okno Object Properties .
2. Klikni do políčka  Name a premenuj objekt na obj_klaun.
3. Klikni na ikonu za poľom Sprite a zo zoznamu spritov vyber spr_klaun
4. Stlač tlačidlo Add Event ( Pridaj udalosť ).
    Objaví sa  Event Selector ( Výber udalosti ).
5. Klikni na tlačidlo Create (Vytvor).
6.

Teraz pridáme k udalosti Create akciu Move Fixed ( Pohyb určeným smerom ).
    Príslušnú ikonu presunieme myšou do okna Actions.
7. Chceme, aby sa klaun pohyboval 8. smermi .Vybrané smery sa zafarbia dočervena.
8.Speed ( Rýchlosť) nastav na 4.
9.Stlač OK.


Udalosť -Zrážka klauna so stenou:
1.Stlač tlačidlo Add Event ( Pridaj udalosť ).
    Objaví sa  Event Selector ( Výber udalosti ). 
2. Klikni na tlačidlo Collision (Zrážka).

3.  Vyber zrážku s obj_stena.
4.Teraz pridáme k udalosti Collision (Zrážka) akciu Bounce (Odskok ).
   Príslušnú ikonu presunieme myšou do okna Actions.
5.Stlač OK.
6. Na záložke man1 nájdi akciu Play Sound a presuň ju pod akciu Bounce (Odskok ).

 7. Sound ( Zvuk ) nastav na zvuk_odraz.
     Loop  ( Slučka )  nechaj na false. Nechceme, aby sa zvuk odrazu opakoval.

8.Stlač OK.

Obsluha udalosti stlačenia ľavého tlačidla myši:

1.Stlač tlačidlo Add Event ( Pridaj udalosť ).
    Objaví sa  Event Selector ( Výber udalosti ). 

2. Klikni na tlačidlo Mouse (Myš).
3. V menu, ktoré sa objaví vyber Left Pressed ( Stlačené ľavé tlačítko ).

4. Na záložke score nájdi akciu Set Score a presuň ju do stĺpca Actions.
Hodnotu new score nastav na 10.
Vyber tiež políčko  Relative , aby sa skóre pripočítalo.

5. Z  main1 pridaj akciu Play Sound .
Ako sound vyber  zvuk_klik.
Loop nechaj na false.
6.Z move pridaj akciu Jump to Random. 
Táto akcia umiestni klauna na náhodnú pozíciu.
7. Nakoniec pridáme akciu  Move Fixed.
Opäť vyber všetky šípky okrem centrálneho štvorčeka.
Speed  ( rýchlosť ) nastav na  0.5 a povoľ vlastnosť  Relative, aby sa rýchlosť o túto hodnotu postupne zvyšovala.

.8.Stlač OK.

Vytvorenie miestnosti:

 1.Z menu  Resources vyber Create Room.
2. V okne Room Properties ( Vlastnosti miestnosti ) vyber záložku settings ( nastavenia). 
3. Do políčka  Name napíš miestnost_hlavna.
4.Ako Caption for the room ( Nadpis pre miestnosť ) uveď Chyť klauna !
5. Vyber záložku objects
Zmeň hodnotu  Snap X a Snap Y na 32, pretože náš sprite má veľkosť 32x32 a takto sa bude ľahšie umiestňovať na správnu pozíciu.

 
6.Umiestni inštanciu klauna niekde do okolia stredu miestnosti tak, že tam klikneš myšou.
7.Klikni na ikonu klauna pod záložkou objects a vyber obj_stena.
8. Umiestni tento objekt okolo miestnosti ( drž stlačený Shift a ťahaj myšou ).


9. Zatvor miestnosť kliknutím na zelenú fajku v ľavom hornom rohu.

Uloženie a testovanie hry:

1. File-Save
2. Run-Run normally
3.Testovanie ukonči stlačením klávesy Esc.
4.Teraz vytvoríme hru, ktorá sa dá spustiť samostatne, t.j. bez pomoci Game Makera.
5.File- Create Executable.
6. Uzatvor Game Maker a vyskúšaj si spustenie hry bez jeho pomoci.

Vytvorenie hudby na pozadí:

1. Z menu  Resources vyber Create Sound.
 Objaví sa okno Sound Properties .
2.Klikni do políčka  Name a premenuj zvuk na zvuk_pozadie.
4. Klikni na tlačidlo Load Sound a nahraj music.mid.
5.Stlač OK.
6. Otvor objekt klauna dvojklikom.

7.K udalosti Create pridaj z  main1 akciu Play Sound .
Ako sound vyber  zvuk_pozadie.
Loop nastav na true, pretože chceme,aby sa zvuk opakoval.

Pridanie pozadia:

1. Z menu  Resources vyber Create Background.
 Objaví sa okno Background Properties .
2. Do políčka  Name napíš pozadie_hlavne.
3.Klikni na tlačidlo Load Background a nahraj súbor background.bmp.
4. Stlač OK.
5.Otvor hlavnú miestnosť.
6. Vyber záložku backgrounds( pozadia ).
7. Zruš výber pre Draw background color.Už nebudeme potrebovať sivé pozadie.
8.Klikni na malú ikonu v strede a vyber pozadie_hlavne

Pridanie budíka:

Hra je veľmi ľahká, pretože vieme ľahko odhadnúť ďaľší pohyb klauna. Hru sťažíme tým, že občas zmeníme smer pohybu klauna. Využijeme budík.Čas na budíku postupne klesá.
V okamihu, keď klesne na nulu, nastane udalosť Alarm

1. Otvor objekt klauna dvojklikom.
2.K udalosti Create pridaj z  main2 akciu Set Alarm .
3.Number of steps (Počet krokov ) nastav na 50
4.Pridaj udalosť kliknutím na  Add Event.
5. V menu vyber Alarm 0.

6.K tejto udalosti pridaj akciu  Move Fixed .
7. Vyber 8 smerov.
8.Speed  (rýchlosť) nastav na 0 a vyber vlastnosť Relative.Tak dosiahneme, že k rýchlosti sa pripočíta 0, t.j. rýchlosť sa nebude meniť.
9. Po zmene smeru klauna musíme znovu nastaviť budík. Pridaj teda znovu akciu
Set Alarm s počtom krokov ( Number of steps ) 50.

Pomoc pre hráča:

1.Z menu  Resources vyber Change Game Information.
 Objaví sa jednoduchý textový editor .
Napíš :

Úpravy hry :

1. Pridaj do hry ďaľšieho klauna. ( jednoducho umiestni do miestnosti ďaľšiu inštanciu objektu klaun )
2.Pridaj do hry ducha. Bude sa chovať rovnako ako klaun, ale keď na neho klikneš , tak ti odoberie 10 bodov. ( Sprity nájdeš v priečinku Game_maker7/Sprites )